Diagenode

Construction of a SNP-based high-density genetic map for pummelo using RAD sequencing


Guo Fei, Yu Huiwen, Tang Zheng, Jiang Xiaolin, Wang Lun, Wang Xia, Xu Qiang, Deng Xiuxin

Share this article

Events

 See all events

Twitter feed

News

 See all news